§1
Pojęcia ogólne

 1. Serwis – witryna internetowa NationZ, znajdująca pod adresem https://nationz.pl/
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, znajdujący pod adresem https://nationz.pl/regulamin/
 3. Usługodawcakontakt@nationz.pl
 4. Użytkownik – usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto uzyskuje dostęp do Serwisu i korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 5. Usługa – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Usługodawcy i Użytkownika.
 6. Cennik – zestawienie Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, znajdujące się pod adresem: https://nationz.pl/sklep/


§2
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, warunki płatności a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym powiadomi Użytkownika drogą e-mailową.


§3
Rodzaj i zakres działalności

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi polegające na konfiguracji dostępu do korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu.
 2. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie jest dobrowolne i wymaga rejestracji oraz złożenia zamówienia w Serwisie.


§4
Składanie zamówienia

 1. Składanie zamówienia następuje poprzez:
  a) rejestrację w Serwisie, a jeżeli Użytkownik jest już zarejestrowany – zalogowanie się w Serwisie;
  b) wybór Usługi z Cennika dostępnego w Serwisie;
  c) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia;
  d) zapoznanie się z Regulaminem i polityką prywatności Serwisu;
  e) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Serwisu;
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu oraz warunków świadczenia w tym warunków polityki prywatności Serwisu.
 3. Złożenie zamówienia następuje z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.


§5
Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje poprzez opłacenie przez Użytkownika zamówienia, o którym mowa w §4 ust. 3.


§6
Realizacja zamówienia

 1. Zamówione Usługi zostaną dostarczone w chwili zawarcia umowy Użytkownika z Usługodawcą, o której mowa w §5 ust. 1.


§7
Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca obsługę ciasteczek (cookies) oraz uruchamianie skryptów w języku JavaScript,
  c) posiadanie aktywnego konta pocztowego e-mail.


§8
Odstąpienie

 1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny składając stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na adres e-mail Usługodawcy w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy świadczenia Usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Jeżeli Użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (w tym wypadku minionego okresu za dostęp do Usługi), z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny za Usługę.
 3. W sytuacji określonej w ust. 1 Usługodawca odbiera dostęp Użytkownikowi do odpłatnych funkcjonalności Serwisu nabytych w ramach zawarcia umowy świadczenia Usługi.
 4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 zwraca należność zapłaconą za Usługę przez Użytkownika, pomniejszoną o kwotę za spełnione przez Usługodawcę do momentu odstąpienia świadczenia, zgodnie z ust. 2.


§9
Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę.
 2. Cena i inne istotne warunki związane z Usługą są podane w Cenniku.
 3. Zapłata jest możliwa w formie:
  a) płatność online za pośrednictwem serwisu Blue Media.
 4. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 5. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.


§10
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań by Usługa świadczona była na rzecz Użytkownika w sposób ciągły i niezakłócony. Jednakże, Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianego, czasowego wyłączenia Serwisu i/lub wstrzymania procesu rejestracji, celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych, technicznych lub innych, mających na celu poprawę jakości świadczonych Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na rzecz Użytkownika wynikające z braku możliwości korzystania z Usług lub ich nieprawidłowego działania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych, o których mowa w §7.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych logowania do Serwisu, utratę danych, uszkodzenie oprogramowania, zmiany w oprogramowaniu czy uszkodzenie sprzętu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia czy zapobieżenia, powodujące szkodę na rzecz Użytkownika.
 5. Usługodawca nie udziela gwarancji ani nie gwarantuje bezpieczeństwa, jakości, dokładności czy dostępności świadczonych Usług.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu.
 7. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 8. Rękojmia z tytułu wad Serwisu, czy jakiejkolwiek treści związanej z Serwisem zostaje niniejszym wyłączona w najszerszym przewidzianym prawem zakresie.


§11
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
  –  oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  – skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na kontakt@nationz.pl
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  – oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  – opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa zostanie dostarczona bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi nie będzie możliwe, Usługodawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie Usługi nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.


§12
Własność intelektualna

 1. Usługodawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawca w zakresie wszystkich Usług udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Usług dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

§13
Postanowienia końcowe

 1. Polityka plików cookies znajduje się pod adresem https://nationz.pl/polityka-plikow-cookies/
 2. Polityka prywatności znajduje się pod adresem https://nationz.pl/polityka-prywatnosci/
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 4. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2023.