§1
Pojęcia ogólne

 1. Serwis – witryna internetowa NationZ, znajdująca pod adresem https://nationz.pl/
 2. Usługodawcakontakt@nationz.pl
 3. Użytkownik – usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto uzyskuje dostęp do Serwisu i korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 4. Usługa – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Usługodawcy i Użytkownika.


§2
Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.
 2. Dane osobowe Usługodawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem Usług.
 3. Użytkownik wyraża zgodę niniejszym i poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2, co następuje poprzez rejestrację w Serwisie, której formularz znajduje się pod adresem https://nationz.pl/moje-konto/
 4. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do dostarczenia Usług.
 5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: kraj, adres-email.
 6. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 2 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.
 7. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 8. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) serwisom obsługującym płatności elektroniczne online,
  c) serwisom obsługującym wysyłkę powiadomień w formie elektronicznej,
  d) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 9. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy;
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy;
  d) po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 5, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń;
  e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego;